Polityka prywatności

Polityka prywatności

W ramach korzystania przez użytkownika z tej witryny przetwarzamy jego dane osobowe, działając jako administrator danych. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamierzonych celów i zobowiązań prawnych. Poniżej znajdują się informacje o tym, jakie dane będą przetwarzane, w jaki sposób będą przetwarzane i jakie prawa przysługują użytkownikowi w tym zakresie.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Dane kontaktowe administratora danych

Niniejsza polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych na naszej stronie internetowej www.safewave.ai.

Dane kontaktowe l

E-mail: dpo@safewave.ai

Pliki cookie

Aby nasza strona internetowa była przyjazna dla użytkownika i jak najlepiej odpowiadała jego potrzebom, używamy tzw. plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przesyłane z serwera witryny na dysk twardy użytkownika. Dzięki temu automatycznie uzyskujemy pewne dane, takie jak: Adres IP, używana przeglądarka, system operacyjny z komputera i połączenie z Internetem. Nie oznacza to jednak, że od razu znamy tożsamość użytkownika.

Z jednej strony korzystanie z plików cookie sprawia, że nasza strona internetowa jest bardziej przyjazna dla użytkownika. Na przykład używamy tak zwanych sesyjnych plików cookie, aby rozpoznać, że użytkownik odwiedził już poszczególne strony w naszej witrynie. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony. Z drugiej strony używamy plików cookie do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i jej oceny w celu optymalizacji naszej oferty. Te pliki cookie pozwalają nam automatycznie rozpoznawać, kiedy użytkownik ponownie odwiedza naszą witrynę, że już u nas był.

Dane przetwarzane przez pliki cookie są niezbędne do powyższych celów, aby zabezpieczyć nasze uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

Naszą witrynę można również przeglądać bez plików cookie. Przeglądarki internetowe są regularnie ustawione na akceptowanie plików cookie.

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane przez niego do naszej witryny. Dlatego jako użytkownik masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie.

Przeglądarkę można skonfigurować w taki sposób, aby żadne pliki cookie nie były przechowywane na komputerze użytkownika lub aby przed utworzeniem nowego pliku cookie zawsze wyświetlana była podpowiedź. Zapisane pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie. Można to również zrobić automatycznie.

Jednak całkowite wyłączenie plików cookie może oznaczać, że nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (“Google”). Google używa plików cookie.

Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej (np. adres IP komputera uzyskującego dostęp, czas dostępu, adres URL odsyłacza oraz informacje o używanej przeglądarce i systemie operacyjnym) są zazwyczaj przesyłane na serwery Google w USA i tam przetwarzane.

Google jest certyfikowany w ramach porozumienia Privacy Shield, które zapewnia zgodność z europejskimi przepisami dotyczącymi prywatności(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Korzystanie z Google Analytics jest zgodne z naszymi uzasadnionymi interesami (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO) dotyczącymi analizy i optymalizacji naszej oferty online, a także komercyjnego działania tej witryny. W związku z tym Google przetwarza informacje w naszym imieniu w celu oceny korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu w celu badania rynku i dostosowywania tych stron internetowych.

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych w celu korzystania z Google Analytics. Poprzez tę umowę Google zapewnia, że przetwarza dane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i zapewnia ochronę praw osób, których dane dotyczą.

Korzystamy wyłącznie z Google Analytics z aktywowaną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkowników jest skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Adres IP nie będzie łączony z innymi danymi dostarczanymi przez Google.

Usługa Google Universal Analytics z identyfikatorem użytkownika nie jest przez nas używana.

Dane użytkownika zebrane za pomocą plików cookie są automatycznie usuwane po 12 miesiącach.

Użytkownik może zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje tej witryny mogą być w pełni wykorzystane.

Ponadto użytkownik może uniemożliwić gromadzenie generowanych plików cookie i danych związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki. Jest to możliwe pod tym linkiem(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Alternatywnie do dodatku do przeglądarki można zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając ten link (wstaw klikalny link). Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi gromadzenie danych użytkownika w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny.

Plik cookie opt-out jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej i jest przechowywany na urządzeniu użytkownika. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz zresetować plik cookie opt-out.hz7.

Więcej informacji na temat prywatności związanej z Google Analytics można znaleźć w Centrum pomocy Google Analytics pod adresemhttps://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Informacje na temat wykorzystania danych przez Google można znaleźć w ichpolityce prywatności https://policies.google.com/privacy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa w odniesieniu do ich danych osobowych:

  • zgodnie z art. 7 (3) RODO, do odwołania raz udzielonej nam zgody w dowolnym momencie. W rezultacie nie możemy kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody w przyszłości;
  • Zgodnie z art. 15 RODO użytkownik ma prawo zażądać informacji na temat przetwarzanych przez nas jego danych osobowych. W szczególności możesz zażądać informacji na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną ujawnione lub planowanego okresu przechowywania, źródeł danych, jeśli nie zostały one zebrane przez nas, oraz istnienia zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz, w stosownych przypadkach, istotnych informacji na temat ich szczegółów. Użytkownik ma również prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz do złożenia skargi.
  • zgodnie z art. 16 RODO, prawo do żądania informacji o swoich danych osobowych przechowywanych przez nas lub uzupełnienia takich danych.
  • żądania, zgodnie z art. 17 RODO, usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych użytkownika, chyba że przetwarzanie służy wykonaniu prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wypełnieniu obowiązku prawnego, leży w interesie publicznym lub służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika zgodnie z art. 18 RODO w zakresie, w jakim użytkownik kwestionuje prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik nie zgadza się na ich usunięcie, a my nie potrzebujemy już tych danych, ale użytkownik potrzebuje tych danych do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub wniósł sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO;
  • zgodnie z art. 20 RODO, aby uzyskać dane osobowe użytkownika, które nam przekazał, w ustrukturyzowanym, standardowym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub zażądać ich przekazania innej osobie odpowiedzialnej oraz

Prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego. Ponadto, jeśli użytkownik ma szczególne powody, może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu, art. 21 RODO.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, należy wysłać wiadomość e-mail na adresdpo@safewave.ai.

Bezpieczeństwo danych

Wszystkie dane osobowe przesyłane przez użytkownika będą szyfrowane przy użyciu ogólnie przyjętego i bezpiecznego standardu TLS (Transport Layer Security). TLS jest bezpiecznym i sprawdzonym standardem, stosowanym np. w bankowości internetowej. Zobaczysz bezpieczne połączenie TLS, w tym załączone s przy http (tj. https: // ..) na pasku adresu przeglądarki lub ikonę blokady na dole przeglądarki.

Podejmujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych użytkownika przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

Kanał kontaktowy

Użytkownik może wykonywać swoje prawa za pośrednictwem następującego kanału kontaktowego: dpo@safewave.ai

Prawo do złożenia skargi do organu regulacyjnego

Jeśli użytkownik uważa na przykład, że przetwarzanie przez nas danych jest niezgodne z prawem lub że nie przyznaliśmy mu praw opisanych powyżej w niezbędnym zakresie, ma prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego ds. ochrony danych. Zazwyczaj można skontaktować się z organem regulacyjnym w miejscu zamieszkania, pracy lub prowadzenia działalności.

Status i aktualizacja niniejszej Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od listopada 2023 r. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji Polityki prywatności w odpowiednim czasie w celu poprawy prywatności i/lub dostosowania jej do zmian w praktyce regulacyjnej lub jurysdykcji.