Въз основа на експерти по киберсигурност, изкуствен интелект, доказани процеси и ефективни технологии, ние осигуряваме без инвестиция незабавна защита за предприятия и компании, както и подкрепа на екипите по сигурността, наред с другото, чрез проактивен мониторинг, анализ на събития и реакция на инциденти.

Основни аспекти на

Security Operations Center услуги

Security Operations Center (наричан по-нататък SOC) е специализиран екип от анализатори по сигурността, които с помощта на специализирани инструменти изпълняват процеси, свързани с откриването, анализирането, реагирането, докладването и противодействието на инциденти в областта на киберсигурността. Мисията на SOC е да предотвратява инциденти в областта на сигурността и да смекчава последиците от тях.

За тази цел SOC изпълнява следните задачи: мониторинг (на системите), откриване (на заплахи/инциденти/нестабилности), анализ (на заплахи/събития/инциденти ),реакция (на инциденти/заплахи), възстановяване (на работата/състоянието на системите и услугите), докладване (на инциденти/заплахи).

Все по-често организациите вземат решения да започнат да изграждат собствени екипи на SOCSecurity Operations Center) или да си партнират с доставчици на такива услуги. Проектите за разгръщане на SOC са дългосрочни, сложни и бюджетно интензивни начинания. В момента пазарът на ИТ сигурност е залят от нови технологии, като същевременно страда от недостиг на подходящо подготвени специалисти. Задачата да се организира SOC и да се оборудва екипът с технологии за изпълнение на мисията CND (Computer Network Defense) е сериозно предизвикателство, с което е много трудно да се справим. Рискът от грешни решения на всички етапи на дефиниране на мисията, планиране, организация, избор на оперативни способности и избор на подходящи технологии е много висок, а последиците от тези решения обикновено са много скъпи.

Предприятията преминават към

следващо поколение център за операции по сигурността като услуга

Сигурност и съответствие

Финансови ползи

Ключови конкурентни предимства на SOC360

за сигурността на клиентите

НИЕ СЕ ГРИЖИМ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТТА НА ВАШАТА КОМПАНИЯ, ТАКА ЧЕ

можете спокойно да се съсредоточите върху бизнеса си!